Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Uitvaartverzorging A. van Pijpen
Versie september 2023

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a Basispakket: het als zodanig aangeduide Uitvaartpakket, dat als één geheel en zonder mogelijkheid van verrekening wordt aangeboden. b Opdrachtformulier: het formulier waarin de inhoud van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst is vastgelegd en waarin de zaken en/of diensten gespecificeerd zijn die in het kader van de Overeenkomst door de Uitvaartverzorger worden geleverd. c Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Uitvaartverzorger een overeenkomst sluit. d Overeenkomst: de tussen de Opdrachtgever en de
Uitvaartverzorger tot stand gekomen overeenkomst betreffende een Uitvaartverzorging. e Toeleverancier: de partij die aan de Uitvaartverzorger zaken en/of diensten levert in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. f Uitvaartpakket: de standaard samenstelling van diensten en leveringen voor een Uitvaartverzorging. g. Uitvaartverzorger: Uitvaartverzorging A. van Pijpen. Postbus 245, 3740 AE Baarn Tel: 035-5414433 KVK- nummer 31027724 h. Uitvaartverzorging: de gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/of (voorafgaande) overbrenging van de overledene naar een met de Opdrachtgever overeengekomen adres. i Verschotten: bedragen die door de Uitvaartverzorger aan derden dienen te worden betaald in het kader van nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Overeenkomst en de daaraan voorafgaande precontractuele verhouding. 2.2  Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Uitvaartverzorger zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst. 2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele tussen de Opdrachtgever en de Uitvaartverzorger gesloten aanvullende of opvolgende overeenkomsten.

Artikel 3 – Verstrekking gegevens en Opdrachtformulier
3.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor en staat er tegenover de Uitvaartverzorger voor in, dat alle gegevens, waarvan De Uitvaartverzorger aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, juist en volledig aan de Uitvaartverzorger worden verstrekt. Onder relevante gegevens worden tevens verstaan geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief of anderszins gevaarlijk materiaal of stoffen. 3.2 De Overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk aangegaan, door ondertekening door Opdrachtgever en de Uitvaartverzorger van het Opdrachtformulier.

Artikel 4 – Prijzen en pro-memorie posten
4.1 Alle door de Uitvaartverzorger genoemde en alle overeengekomen prijzen zijn prijzen inclusief BTW, tenzij daarbij uitdrukkelijk anders aangegeven door de Uitvaartverzorger. 4.2 De Uitvaartverzorger mag haar prijzen steeds wijzigen. Bij een wijziging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever die geen rechtspersoon is en ook niet handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat dit de Uitvaartverzorger verplicht tot (schade)vergoeding. 4.3 De prijzen voor de zaken en/of diensten welke door de Uitvaartverzorger op basis van de Overeenkomst worden geleverd, worden voorzover mogelijk vermeld op het Opdrachtformulier. 4.4 Indien op het moment van het sluiten van de Overeenkomst de prijs voor bepaalde zaken en/of diensten nog niet bekend is, zal de Uitvaartverzorger een pro-memorie post opnemen. De Uitvaartverzorger zal zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarvan de prijzen van de pro-memorie posten aan de Opdrachtgever doorgeven. 4.5 Pro-memorie posten zijn verrekenposten. De Opdrachtgever heeft niettemin het recht,onverwijld na kennis te hebben genomen van de prijzen van de pro-memorie posten, de Overeenkomst in overleg met de Uitvaartverzorger wat betreft de pro-memorieposten te wijzigen, tenzij de Uitvaartverzorger in verband met de tijdige nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst de prijzen voor de betreffende zaken en/of diensten al aan een derde heeft betaald of voorgeschoten of aan een derde verschuldigd is geworden. 4.6 Met uitzondering van Basispakketten, zijn prijzen voor Uitvaartpakketten verrekenposten. Al naar gelang welke delen van een Uitvaartpakket worden afgenomen, vindt verrekening plaats op de door de Uitvaartverzorger daarvoor vastgestelde verrekenwijze. Bij Basispakketten vindt geen verrekening plaats, ook als delen daarvan niet worden afgenomen.4.7 Verschotten dienen door de Opdrachtgever aan Uitvaartverzorger te worden vergoed. 4.8 De Uitvaartverzorger zal indien de Opdrachtgever daarom verzoekt een kopie van de nota’s van de Toeleveranciers verstrekken.

Artikel 5 – Aangifte en akte van overlijden
5.1 De aangifte van het overlijden zal bij de ambtenaar van de burgerlijke stand door de Uitvaartverzorger worden gedaan op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens. 5.2 Zodra de Opdrachtgever kennis neemt van een onjuistheid in de akte van overlijden, dient deze de Uitvaartverzorger onverwijld in te lichten. 5.3 Indien sprake is van een onjuistheid in de akte van overlijden, zal de Uitvaartverzorger bevorderen dat wijziging plaats vindt. Kan de onjuiste vermelding uitsluitend aan de Uitvaartverzorger worden toegerekend, dan is hij alleen voor betaling van de kosten van wijzigingvan de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van wijziging voorrekening van de Opdrachtgever.

Artikel 6 – Tijdstip van levering
6.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen de Opdrachtgever en de Uitvaartverzorger. 6.2 De dag en het uur van de uitvaart worden overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. het crematorium. 6.3 Voor wijzigingen van het dag en/of het uur van de uitvaart op verzoek van de Opdrachtgever, is de instemming van de Uitvaartverzorger vereist.Ten aanzien van deze wijzigingen is het voorbehoud hiervoor in lid 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 – Drukwerken, advertenties en andere uitingen
7.1 Voor aankondigingen van overlijden,advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en ander drukwerk of uitingen met betrekking tot het overlijden dient de Opdrachtgever de tekst schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan email) aan te leveren of goed te keuren.7.2 Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties en andere uitingen met betrekking tot het overlijden worden door de Uitvaartverzorger voor rekening en risico van de Opdrachtgever verzorgd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.7.3 De Uitvaartverzorger is slechts dan en alleen aansprakelijk voor de redelijke kosten van rectificatie van drukwerk, advertenties en/of andere uitingen, indien en voor zover de noodzaak van rectificatie aan de Uitvaartverzorger te wijten is. Niet te wijten aan de Uitvaartverzorger zijn in elk geval rectificaties die noodzakelijk zijn als gevolg van het niet door Opdrachtgever voldoen aan het bepaalde hiervoor in lid 1 of van het telefonisch door(moeten) geven van de inhoud van de drukwerken, advertenties of andere uitingen. 7.4 De Uitvaartverzorger zal zich inspannen aankondigingen van overlijden tijdig ter posten/of de gekozen media te bezorgen. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij de geadresseerde of plaatsing in de gekozen media, zal de Uitvaartverzorger dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de Opdrachtgever brengen. 7.5 Tenzij de Uitvaartverzorger niet heeft voldaan aan de hiervoor in lid 4 bepaalde, zijn de gevolgen van te late plaatsing of te late postbezorging voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 8 – Verzekeringen
8.1 De Opdrachtgever kan de verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan de Uitvaartverzorger. De Uitvaartverzorger draagt dan zorg voor eendeugdelijk bewijs van ontvangst. Hij is verplichtde polis(sen) binnen een termijn van een week op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en). 8.2 Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan de Uitvaartverzorger worden gemachtigd de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de prijzen en een eventueel overschot uit te betalen. 8.3 De Uitvaartverzorger staat niet in voor betaling van enig bedrag door een verzekeringsmaatschappij en het niet of niettijdig uitkeren door enige verzekeringsmaatschappij doet niet af aan de(betalings-)verplichtingen van de Opdrachtgever tegenover de Uitvaartverzorger.

Artikel 9 – Betaling
9.1 De Opdrachtgever is verplicht de nota’s van de Uitvaartverzorger binnen veertien dagen na ontvangst te hebben betaald. 9.2 Bij contante betaling verstrekt deUitvaartverzorger een bewijs van betaling. 9.3 De betalingstermijnen genoemd hiervoor in lid 1 gelden als fatale termijn. Door de enkele overschrijding daarvan raakt de Opdrachtgever in verzuim. 9.4 Met inachtneming van het overigens daaromtrent in de wet bepaalde, heeft de Uitvaartverzorger recht op vergoeding van de wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke(incasso)kosten als de Opdrachtgever de nota van de Uitvaartverzorger niet binnen de hiervoor in lid 1 genoemde termijnen betaalt. 9.5 Is de Opdrachtgever een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan geldt verder en zonodig in afwijking van de wet en het bepaalde hiervoor in lid 4, het volgende. De vertragingsrente bedraagt dan 1,5% per maand of zoveel meer als de wettelijke handelsrente hoger ligt. Verder zijn in dat geval de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke(incasso)kosten verschuldigd, waarbij een minimum geldt van 15% van de hoofdsom dan wel € 250,00 al naar gelang welk bedrag hoger is.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad of andere waardevolle zaken aan de Uitvaartondernemer overgedragen. De Uitvaartverzorger is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van sieraden of andere zaken welke bij overdracht bij de overledene aanwezig zijn.10.2 De Uitvaartverzorger is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet nakoming door de Opdrachtgever van zijn informatieplicht als bedoeld in artikel 3.1. De Opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk.10.3 Indien de Uitvaartverzorger wordt aangesproken door een derde voor schade geleden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst waarvoor hij niet aansprakelijk is, zal de Opdrachtgever de Uitvaartverzorger vrijwaren en schadeloos stellen.10.4 Elke (rechts)vordering van de Opdrachtgever tot vergoeding van schade door de Uitvaartverzorger vervalt één jaar nadat het schade voortbrengende feit zich heeft voorgedaan.

Artikel 11 – Klachten
11.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen volledig en duidelijk omschreven door de Opdrachtgever binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart bij de Uitvaartverzorger ingediend worden.11.2 Klachten over nota’s dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de betreffende nota schriftelijk bij de Uitvaartverzorger ingediend worden.11.3 De Uitvaartverzorger zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de Opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht.

Artikel 12 – Opdrachtgever handelt in eigen naam en voor eigen rekening
12.1 Ongeacht of de Opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene sluit de Opdrachtgever de Overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening. Opdrachtgever is ermee bekend dat de uitvaartkosten schulden van de nalatenschap zijn en dat de Uitvaartverzorger Opdrachtgever hierop heeft gewezen.

Artikel 13 – Inschakeling derden
13.1 De Uitvaartverzorger is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 14 – Geschillen en toepasselijk recht
14.1 Alle geschillen tussen de Opdrachtgever en de Uitvaartverzorger, die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter. 14.2 De Opdrachtgever verplicht zich om alvorens een geschil aan de rechter voor te leggen, eerst de klachtprocedure van artikel 11 te doorlopen.14.3 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel via e-mail op 22 september 2023.